ساختمان مرکزی عظیم خودرو

شماره تماس : ۴۴۵۷۵۶۰۶
آدرس شعبه جاده مخصوص،کیلومتر٩، خیابان شهید پوری( بلوار کوهک) جنب بهنوش، ساختمان عظیم خودرو