شعب فروش عظیم خودرو – اداره تحویل خودرو

شماره تماس :۱۴۰۰
آدرس شعبهجاده مخصوص -کیلومتر٩ بلوار کوهک(خیابان شهید پوری) جنب بهنوش -ساختمان عظیم خودرو