شعب فروش عظیم خودرو – اداره تحویل خودرو

شماره تماس : ۴۴۵۵۵۹۲۱
آدرس شعبه جاده مخصوص -کیلومتر٩ بلوار کوهک(خیابان شهید پوری) جنب بهنوش -ساختمان عظیم خودرو