گزارش تصویری از نمایشگاه مشهد

تصاویر رونمایی فوتون ساوانا

خودرو فوتون ساوانا
خودرو فوتون ساوانا
خودرو فوتون ساوانا
خودرو فوتون ساوانا
خودرو فوتون ساوانا
خودرو فوتون ساوانا
خودرو فوتون ساوانا
خودرو فوتون ساوانا
مهندس عظیمی مدیرعامل عظیم خودرو
مدیر عامل صنایع تولیدی عظیم خودرو
نمایشگاه مشهد
خودرو فوتون ساوانا
خودرو فوتون ساوانا
خودرو فوتون ساوانا
عظیم خودرو فوتون ساوانا
خودرو فوتون ساوانا
خودرو فوتون ساوانا
خودرو فوتون ساوانا
خودرو فوتون ساوانا
خودرو فوتون ساوانا