42524000

تحویل روز

کلیه خودروهای تولید داخل و وارداتی مجاز جهت فروش نقدی موجود می باشد.

کلیه خودروهای تولید داخل و وارداتی مجاز جهت فروش اعتباری موجود می باشد.

شایان ذکر است در صورت درخواست متقاضی جهت بازپرداخت 50% از قیمت خودرو به صورت اقساط همراه داشتن مدارک ذیل مورد نیاز می باشد.

  • مدارک شناسایی معتبر (شناسنامه ، کارت ملی)
  • دسته چک

جدول خدمات کارگزاری تامین خودرو نقدی مدل 2017 ( نقدی)

نقدی مدل 2017

جدول خدمات کارگزاری تامین خودرو نقدی مدل 2017 ( نقدی)

نقدی مدل 2017

جدول خدمات کارگزاری تامین خودرو نقدی مدل 2017 ( نقدی)

نقدی مدل 2017

جدول خدمات کارگزاری تامین خودرو اعتباری مدل 2017 ( اعتباری)

فروش اعتباری مدل 2017

جدول خدمات کارگزاری تامین خودرو اعتباری مدل 2017 ( اعتباری)

فروش اعتباری مدل 2017