عظیم خودرو (نمایندگی شماره 1 کد:111)
آدرس شعبه: تهران، بلوار آیت الله کاشانی، روبروی پمپ بنزین، پلاک ۱۴۰- ۱۴۲ / شماره تلفن :۴۴۹۷۴۹۲۵ / شماره فکس: ۴۴۹۶۷۹۱۹