حضور آقای رضا عظیمی (ریاست محترم هیئت مدیره عظیم خودرو) در رسانه ملی

برنامه فرمول یک شبکه 1 (قسمت هفتم)
برنامه فرمول یک شبکه 1 (قسمت ششم)
برنامه فرمول یک شبکه 1 (قسمت پنجم)
برنامه فرمول یک شبکه 1 (قسمت چهارم)
برنامه فرمول یک شبکه 1 (قسمت سوم)
برنامه فرمول یک شبکه 1 (قسمت دوم)
برنامه فرمول یک شبکه 1 (قسمت اول)
برنامه حالا خورشید شبکه 3
شبکه 6 (بخش اقتصادی)
شبکه جام جم